Copyright 2021 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

การสัมมนาเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๔๑

 

ทีมงาน IGENCO ได้ให้บริการและช่วยอำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียน
ให้แก่ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การสัมมนาเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๔๑ พุทธศักราช ๒๕๖๐

เรื่อง สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

 

 

f t g m