Copyright 2021 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0"

 

ทีมงาน IGENCO ได้ให้บริการและช่วยอำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียน
ให้แก่ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0"
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22-24 มีนาคม 2560

 

 

f t g m