Copyright 2023 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"
แสดง # 
วันรัฐธรรมนูญ

Banner วันรัฐธรรมนูญ
( hits : 4975)

10 ธันวาคม 2563
      ในปี พ.ศ. 2475 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ที่ใช้กันมาอย่างยาวนาน ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งใช้กฏห...

วันพ่อแห่งชาติ

Banner วันพ่อแห่งชาติ
( hits : 5814)

05 ธันวาคม 2563
      วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ อีกทั้งยังมีเลขมง...

วันลอยกระทง

Banner วันลอยกระทง
( hits : 4402)

14 พฤศจิกายน 2563
      ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรื...

วันวิสาขบูชา

Banner วันปิยมหาราช
( hits : 4853)

23 ตุลาคม 2563
      วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไ...

วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Banner วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
( hits : 3405)

23 ตุลาคม 2563
      วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของพสกนิกรชาวไทย เนื่องจากเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือพระนามที่นิยมเรียกกันว่า “สมเด็จย่า” ไฟล์ดาวน...

วันแม่แห่งชาติ

Banner วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
( hits : 4691)

13 ตุลาคม 2563
      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.52 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช รัฐบาลประกาศไว้ทุกข์ถวายความอาลัยเป็นเ...

วันแม่แห่งชาติ

Banner วันแม่แห่งชาติ
( hits : 4585)

12 สิงหาคม 2563
      วันแม่แห่งชาติ ในประเทศไทย ปัจจุบันตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเริ...

วันวิสาขบูชา

Banner สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
( hits : 4515)

03 มิถุนายน 2563
      พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (เดิม: สุทิดา ติดใจ; พระราชสมภพ: 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521) เป็นพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมทรงเป...

วันพืชมงคล

Banner วันพืชมงคล
( hits : 4513)

11 พฤษภาคม 2563
      วันพืชมงคล คือวันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรของชาติ ...

วันวิสาขบูชา

Banner วันวิสาขบูชา
( hits : 3889)

06 พฤษภาคม 2563
      เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวัน...

f t g m