Copyright 2024 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ไอรีจิส รองรับงานสัมมนาวิชาการ, อีเว้นต์, ฝึกอบรม, ประชุมผู้ถือหุ้น

 

 

 

 

  

 

 ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ไอรีจิส เหมาะสำหรับ สมาคม (Association), นักจัดงานประชุม (Organizer), งานสัมมนา (Seminar), งานประชุม (Meeting), งานประชุมวิชาการ (Conference),งานอีเว้นต์ (Event), รองรับการลงทะเบียนหน้างานด้วย QR Code

Download Brochure

  View & Dowload i-Regist Presentation (.MP4)

f t g m