Copyright 2024 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

Banner วันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญ

ในปี พ.ศ. 2475 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ที่ใช้กันมาอย่างยาวนาน ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งใช้กฏหมาย “รัฐธรรมนูญ” เป็นกฏหมายสูงสุดในการปกครอง

Download

ไฟล์ดาวน์โหลดประกอบด้วย : PSD , JPG

 

ที่มา:  https://th.wikipedia.org/wiki/รํฐธรรมนูญ

f t g m