Copyright 2024 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

กิจกรรมทำบุญที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และงานเลี้ยงครบรอบ 8 ปี บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด

 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ไอเจนโก้ จำกัด จัดกิจกรรมทำบุญที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

และในช่วงเย็นได้จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 8 ปี ที่ก่อตั้งบริษัท

ชาวไอเจนโก้ รับประทานอาหารร่วมกัน ณ ร้านโอยั๊วะ ริเวอร์เทอเรส (สะพานพระราม 7)

 

IGENCO INFINITE POSSIBILITY

ซอฟต์แวร์ดี... ซอฟต์แวร์ไทย... เพราะความสำเร็จของลูกค้าคือความภูมิใจของเรา

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจในบริษัทของเรา

 

f t g m