Copyright 2019 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

งานประชุมวิชาการประจำปี 2561 สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

 
สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย (CSSA)

งานประชุมวิชาการประจำปี 2561
ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคาร challenger เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:  http://thaicssa.camera-plus.in.th/

 

f t g m