Copyright 2019 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

งานประชุมวิชาการประจำปี 2561 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

 
งานประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน สร้างคนดีให้บ้านเมือง”

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:  http://www.saat2016.com

 

f t g m