Copyright 2021 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"
Display # 
วันรัฐธรรมนูญ

Banner วันรัฐธรรมนูญ
( hits : 1950)

10 December 2020
      ในปี พ.ศ. 2475 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ที่ใช้กันมาอย่างยาวนาน ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งใช้กฏห...

วันพ่อแห่งชาติ

Banner วันพ่อแห่งชาติ
( hits : 2505)

05 December 2020
      วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ อีกทั้งยังมีเลขมง...

วันลอยกระทง

Banner วันลอยกระทง
( hits : 1931)

14 November 2020
      ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรื...

วันวิสาขบูชา

Banner วันปิยมหาราช
( hits : 1994)

23 October 2020
      วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไ...

วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Banner วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
( hits : 948)

23 October 2020
      วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของพสกนิกรชาวไทย เนื่องจากเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือพระนามที่นิยมเรียกกันว่า “สมเด็จย่า” ไฟล์ดาวน...

วันแม่แห่งชาติ

Banner วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
( hits : 1860)

13 October 2020
      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.52 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช รัฐบาลประกาศไว้ทุกข์ถวายความอาลัยเป็นเ...

วันแม่แห่งชาติ

Banner วันแม่แห่งชาติ
( hits : 2110)

12 August 2020
      วันแม่แห่งชาติ ในประเทศไทย ปัจจุบันตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเริ...

วันวิสาขบูชา

Banner สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
( hits : 2380)

03 June 2020
      พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (เดิม: สุทิดา ติดใจ; พระราชสมภพ: 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521) เป็นพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมทรงเป...

วันพืชมงคล

Banner วันพืชมงคล
( hits : 2019)

11 May 2020
      วันพืชมงคล คือวันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรของชาติ ...

วันวิสาขบูชา

Banner วันวิสาขบูชา
( hits : 1857)

06 May 2020
      เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวัน...

f t g m