การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ “Advances in Maternal and Fetal Medicine”

07 - 09 ธันวาคม 2564
ณ Mytt Beach Hotel พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่วิทยาการที่ทันสมัย รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆ สำหรับสมาชิกและผู้ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ เพื่อให้มีการพัฒนาการดูแลสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 

POSTER PRESENTATION AWARDS
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าประกวดชิงรางวัลในรูปแบบ Poster presentation
กำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทคัดย่อได้ที่ www.thai-smfm.com

กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ที่
ชื่อบัญชี “วิชาการสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)”
เลขที่บัญชี  041-0-08598-7  บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

การยกเลิกการลงทะเบียนต้องการสอบถามข้อมูล
ผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนจะต้องส่งหนังสือขอยกเลิกลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสมาคมฯ
โดยจะได้รับคืนค่าลงทะเบียนภายหลังเสร็จสิ้นงานประชุมแล้ว ในอัตราดังนี้  :

  • ภายในวันที่  31 ตุลาคม 2564  คืนให้ร้อยละ 50 ของค่าลงทะเบียน   
  • ตั้งแต่วันที่   1 พฤศจิกายน 2564  ไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี

หมายเหตุ
- ภายหลังจากการโอนเงิน กรุณาถ่ายรูปใบเสร็จ แล้วคลิกที่ปุ่ม แจ้งการชำระเงิน เพื่อทำการแนบหลักฐานเข้ามาในระบบ
- กรณีที่ไม่สามารถแนบหลักฐานเข้ามาในระบบได้ให้ส่งมาทาง E-mail : thai-mfm@gmail.com หรือ por.boon@hotmail.com
- หลังจากสมาคมฯได้รับเอกสารการโอนเงินแล้ว จะส่ง Email ตอบรับยืนยันการส่งทะเบียนกลับไปให้ท่าน
- ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพร้อมกับการลงทะเบียนครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนในอัตราสมาชิกได้ทันที
- ผู้สมัครลงทะเบียนประชุม 3 วัน มีสิทธิเข้าฟัง pre-congress workshop และเลือกได้เพียง 1 workshop เท่านั้น
-*ผู้ลงทะเบียนหน้างานอาจไม่ได้รับความสะดวก กระเป๋าและเอกสารประกอบการประชุมอาจไม่ครบถ้วน

Download โครงการ :