การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ “Advances in Maternal and Fetal Medicine”

07 - 09 ธันวาคม 2564
ณ Mytt Beach Hotel พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี

เอกสารดาวน์โหลด

1. จดหมายขออนุมัติบุคลกรเข้าร่วมประชุมปี 2564

2. หัวข้อประชุมวิชาการ 7-9 ธันวาคม 2564

3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดในการประชุมปี 2564

4. เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบ poster presentation

5. ฟอร์มจองหักพักและแผนที่โรงแรม 7-9 ธันวาคม 2564

 

สำคัญมากๆๆ โปรดอ่าน  ผู้สนใจสมัครเข้าประชุมกรุณาศึกษาเอกสาร “มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการประชุมวิชาการสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)” ก่อนการสมัคร

ข้อมูลการรับวัคซีน  กรุณานำเอกสารดังข้อ 1 หรือ 2 มาแสดง ณ จุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานประชุม  หากไม่มีหลักฐานมาแสดงขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้างานประชุม และ ไม่คืนค่าลงทะเบียน

      1. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ต้องเคยได้รับวัคซีนแล้ว ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มประชุม ได้แก่  ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม ไฟเซอร์ หรือ วัคซีนแบบไขว้ ครบ 2 เข็ม    หรือ แอสตราเซเนกา 1 เข็ม

      2. กรณีที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดไม่ครบ ตามข้อ 1 ให้แสดงเอกสาร ณ จุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานประชุม ดังนี้ 

           - ผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ Antigen Test Kit เป็นลบจากโรงพยาบาล หรือ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง)               

           - ผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่วิทยาการที่ทันสมัย รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆ สำหรับสมาชิกและผู้ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ เพื่อให้มีการพัฒนาการดูแลสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 

POSTER PRESENTATION AWARDS
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าประกวดชิงรางวัลในรูปแบบ Poster presentation
กำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทคัดย่อได้ที่ www.thai-smfm.com

กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ที่
ชื่อบัญชี “วิชาการสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)”
เลขที่บัญชี  041-0-08598-7  บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

การยกเลิกการลงทะเบียนต้องการสอบถามข้อมูล
ผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนจะต้องส่งหนังสือขอยกเลิกลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสมาคมฯ
โดยจะได้รับคืนค่าลงทะเบียนภายหลังเสร็จสิ้นงานประชุมแล้ว ในอัตราดังนี้  :

  • ภายในวันที่  10 พฤศจิกายน 2564  คืนให้ร้อยละ 50 ของค่าลงทะเบียน   
  • ตั้งแต่วันที่   11 พฤศจิกายน 2564  ไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี

 

หมายเหตุ

- ภายหลังจากการโอนเงิน กรุณาถ่ายรูปใบเสร็จ แล้วคลิกที่ปุ่ม แจ้งการชำระเงิน เพื่อทำการแนบหลักฐานเข้ามาในระบบ

- กรณีที่ไม่สามารถแนบหลักฐานเข้ามาในระบบได้ให้ส่งมาทาง E-mail : thai-mfm@gmail.com หรือ por.boon@hotmail.com

- หลังจากสมาคมฯได้รับเอกสารการโอนเงินแล้ว จะส่ง Email ตอบรับยืนยันการส่งทะเบียนกลับไปให้ท่าน

- ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพร้อมกับการลงทะเบียนครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนในอัตราสมาชิกได้ทันที

- ผู้สมัครลงทะเบียนประชุม 3 วัน มีสิทธิเข้าฟัง pre-congress workshop และเลือกได้เพียง 1 workshop เท่านั้น

-*ผู้ลงทะเบียนหน้างานอาจไม่ได้รับความสะดวก กระเป๋าและเอกสารประกอบการประชุมอาจไม่ครบถ้วน

 

 

Download โครงการ :