สมัครสมาชิก

*** ก่อนสมัครสมาชิกสมาคมฯ แนะนำให้ศึกษาข้อมูลและเลือกสมัครตามประเภทที่เหมาะสมกับท่าน ***

 

การชำระเงิน:

 • โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ชื่อบัญชี สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
 • เลขที่บัญชี 407-849670-0
 

การส่งหลักฐานการโอนเงิน:

 • สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking)
  ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร
 • การแนบหลักฐานออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่ออัพโหลดหลักฐาน คลิกเพื่ออัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน
 • กรณีไม่สามารถแนบออนไลน์ ให้ส่งทาง E-mail : [email protected] เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้

 

การส่งหลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกสมาคม:

ก่อนสมัครโปรดเตรียมเอกสารแนบเป็นไฟล์นามสกุล .jpg, .png หรือ PDF แล้วส่งกลับมายังอีเมล์ของนายทะเบียน
คุณณัฐธิณี สุเมโท E-mail : [email protected] ดังนี้

1. สมาชิกสามัญ (สมาชิกในประเทศ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท สมาชิกต่างประเทศ 1,000 บาท) เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

 • ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
 • กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก ต้องแนบ Transcript เพื่อยืนยันคุณสมบัติของสมาชิก

2. สมาชิกวิสามัญ (แพทย์ , Internship สมาชิกในประเทศ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 300 บาท) เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

 • Transcript

3. สมาชิกสมทบ (นักศึกษา สมาชิกในประเทศ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200 บาท) เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

 • บัตรประจำตัวนักศึกษา

 

หมายเหตุ กรณีมีมากกว่า 1 ไฟล์ ให้ zip files ทั้งหมด แล้วตั้งชื่อด้วยชื่อและนามสกุลตนเองเป็นภาษาอังกฤษก่อนส่ง

 

* หมายถึงช่องที่ห้ามปล่อยว่าง

ที่ทำงาน
ที่อยู่ปัจจุบัน

* Image of exactly 1 inch. (300x400 pixels)