CMATT จัดงานประชุมทางวิชาการ เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพ"

หมวด: Conference
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2562 05:00
เขียนโดย Super User
ฮิต: 4937

 สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

จัดงานประชุมทางวิชาการ เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพ"

หลักการและเหตุผล   

             “การจัดซื้อจัดจ้าง”  เป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันให้มีการใช้ทรัพยากรของแผ่นดินทั้งในรูปตัวเงิน และวัสดุอุปกรณ์ ให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งจะส่งผลให้การใช้ทรัพยากรของรัฐในภาพรวมเป็นไปอย่างเหมาะสม  คุ้มค่า  มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่