Copyright 2022 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

ภาพบรรยากาศการให้บริการในงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022)

 

ภาพบรรยากาศการให้บริการระบบลงทะเบียนออนไลน์

งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022)

วันที่ 4 - 6 เมษายน 2565 ณ Mitrtown Hall 1-2 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

 

f t g m