Copyright 2022 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

ระบบPDPA

 

ระบบPDPA

แบ่งการใช้งานออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

1.สำหรับผู้ใช้งาน  จะมีหน้าจอยืนยันความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบคุคลเมื่อเข้าใช้งานระบบ

2. สำหรับ Admin สามารถเพิ่มเวอร์ชั่น PDPA และตรวจสอบว่ามีการยืนยันจำนวนกี่คน เป็นต้น

 

 #ระบบPDPA #PDPA

 

 

 

 

f t g m