Copyright 2022 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

ระบบ i-Vote

 

ระบบ i-Vote ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบผลได้แบบ Realtime 

 

ระบบรองรับการโหวตแบบหลายสิทธิ์ เช่น เลือกนายกพร้อมกับเลือกกรรมการหลายท่านได้

และสามารถสร้างข้อมูลผู้สมัครได้ไม่จำกัดสามารถโหวตออนไลน์ (E-Voting) และโหวตแบบกระดาษ

(Paper Vote) แล้วนำผลลัพธ์ทั้งสองแบบมารวมเพื่อแสดงกราฟสถิติแบบ Realtime ได้ 

 

 

#ระบบi-vote #ระบบเลือกตั้ง #E-Voting #Paper Vote 

 

 

 

 

f t g m