Copyright 2019 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

TPNA จัดงานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด ให้บริการระบบลงทะเบียนออนไลน์ กับ

สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย 

งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

วันที่ 31/08/2019-01/09/2019

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

ในงานนี้มีการใช้ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ระบบตั้งคำถามวิทยากร 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

f t g m